โปรดกรอกข้อมูลลูกค้าตามคำแนะนำในหน้า “เพิ่มลูกค้า” และคลิก “บันทึก” เพื่อำการเพิ่มข้อมูลลูกค้าด้วยตนเองให้เรียบร้อย