Khi các sản phẩm giống nhau được bán trên các Kênh cửa hàng, bạn sẽ không cần phải lặp lại các bước trong đơn hàng để cập nhật thông tin sản phẩm.

Trong Sản phẩm chính – Quản lý giá, bạn có thể thay đổi hàng loạt giá của sản phẩm giữa các kênh khác nhau

Bước 1: Tạo 1 Sản phẩm chính và liên kết sản phẩm giống nhau trong 1 cửa hàng khác đến Sản phẩm chính

Nhấn vào để xem thêm chi tiết: Làm thế nào để chỉnh sửa hàng loạt Giá của sản phẩm từ các kênh khác nhau (nhấn vào link: https://genie.shop/help/cara-megintegrasikan-produk-channel-ke-master-sku/)

Bước 2: Nhập Quản lý sản phẩm – Sản phẩm chính – Sản phẩm – Quản lý menu giá

Danh sách giá: Hiển thị danh sách giá của tất cả sản phẩm của kênh đã liên kết với SKU chính

Cập nhật thất bại: thất bại khi cập nhật giá mới nhất đã được chỉnh sửa trong Quản lý giá

Giá mặc định: Thông tin trên giá bán của Sản phầm chính

Giá: Giá của Kênh sản phẩm trong cửa hàng

Bước 3: Thay đổi hàng loạt giá của kênh

Có thể lọc SKU chính theo danh mục chính và kênh sản phẩm

Sau khi lọc sản phẩm

1) Có thể liên kết các sản phẩm trên kênh với cùng một SKU chính và có thể ngay lập tức thay đổi thành một mức giá nhất định bằng cách thay đổi giá trị

2) Có thể đánh dấu nhiều SKU chính, nhấp và chỉnh sửa

Khi chỉnh sửa giá nhiều sản phẩm, trước hết bạn có thể cập nhật nhiều giá mặc định, sau đó, từ SKU chính, ngay lập tức thay đổi nhiều giá của Kênh sản phẩm thành giá mặc định.

Bạn cũng có thể thay đổi hàng loạt giá của Kênh sản phẩm bằng cách thay đổi số lượng hoặc thay đổi trực tiếp một giá trị nhất định

3) Giá có thể được thay đổi hàng loạt bằng cách nhập dữ liệu giá. Trước tiên bạn cần nhập sản phẩm muốn chỉnh sửa và nhận một ID quy cách sản phẩm từ Kênh

Sau đó giá sản phẩm sẽ thay đổi hàng loạt bằng cách nhập. (Note: Nếu có nhiều dữ liệu của cùng một sản phẩm trong bảng nhập, giá sẽ được dựa theo dữ liệu sản phẩm mới nhất)