1. Phiên bản Quản lý hàng tồn kho mới, không liên kết SKU chính theo SKU nền tảng. SKU chính sẽ trực tiếp thực hiện liên kết với quy cách của kênh. Mỗi quy cách của kênh chỉ có thể liên kết 1 SKU chính. Sản phẩm của kênh không có SKU cũng có thể liên kết SKU chính.
This image has an empty alt attribute; its file name is 主商品入口-3-1024x435.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 绑定渠道商品入口-2-1024x385.png

2. Sản phẩm của kênh liên kết hoặc hủy liên kết với SKU chính, đều chỉ có thể thao tác trong Genie. Không cần chỉnh sửa trên kênh bán hàng
3. Các bước hủy liên kết hoặc liên kết hàng loạt:

Hủy liên kết hàng loạt

This image has an empty alt attribute; its file name is b-解绑-2-1024x402.png
  • Đi đến danh sách Sản phẩm chính – nhấn tìm sản phẩm cần hủy liên kết theo SKU hoặc SKU chính – SKU chính – nhấp vào thông tin liên kết, cửa sổ nhắc nhở bật lên thông tin liên kết của SKU chính
  • Trong cửa sổ bật lên – đã liên kết: Hiển thị các sản phẩm của kênh hiện liên kết với SKU chính này. Trong cửa sổ bật lên – Tất cả: Hiển thị tất cả các sản phẩm của kênh đã được liên kết với cửa hàng Genie.
  • Chuyển sang cửa sổ bật lên – trong tab Đã liên kết . Sau khi tìm kiếm sản phẩm của kênh này, chọn sản phẩm và hủy liên kết.
  • Hoặc trực tiếp danh sách sản phẩm của kênh – Nhấp vào SKU chính để chuyển đến tìm SKU chính đã liên kết
This image has an empty alt attribute; its file name is B-绑定-2-1024x687.png

Liên kết hàng loạt

  • Đi đến danh sách Sản phẩm chính – tìm SKU chính muốn thêm liên kết – nhấp vào thông tin liên kết, cửa sổ bật lên nhắc thông tin liên kết của SKU chính.
  • Trong cửa sổ bật lên tìm kiếm Tên sản phẩm của kênh, tìm sản phẩm của kênh theo SKU sản phẩm của kênh . Nếu sản phẩm của kênh đã liên kết SKU chính khác, cần hủy liên kết trước khi liên kết với SKU chính này.

Lịch sử liên kết

  • Lịch sử SKU chính liên kết hoặc hủy liên kết với sản phẩm của kênh sẽ được lưu tại trong Lịch sử liên kết của Sản phẩm chính này
  • Đi đến – Danh sách sản phẩm chính – Tìm kiếm SKU chính – Thao tác – Lịch sử liên kết, có thể xem ngay.
This image has an empty alt attribute; its file name is B-绑定记录入口-2-1024x417.png
This image has an empty alt attribute; its file name is B-b绑定记录-2-1024x324.png