Genie สนับสนุนให้คุณพิมพ์หรือส่งออกใบบิลสำหรับคำสั่งซื้อที่มาจาก Shopee

  1. พิมพ์ใบบิลสำหรับคำสั่งซื้อต่อหน่วย

คุณสามารถเลือกหนึ่งคำสั่งซื้อในรายการคำสั่งซื้อหรือในรายการรายละเอียดคำสั่งซื้อ แล้วเลือก “พิมพ์ใบบิล” เพื่อพิมพ์หรือส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. พิมพ์ใบบิลสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการ

คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อหลายรายการในรายการคำสั่งซื้อหรือในรายการรายละเอียดคำสั่งซื้อ แล้วเลือก “พิมพ์ใบบิล” เพื่อพิมพ์หรือส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง