Bạn có thể quản lý địa chỉ mặc định của Shopee / lấy thông tin địa chỉ, tên và số điện thoại của người mua trên Tokopedia trong “Cài đặt đơn hàng”.

1. Cài đặt thông tin địa chỉ Shopee

Sau khi cài đặt địa chỉ mặc định và lấy địa chỉ trong Genie, lựa chọn cài đặt sẽ được đồng bộ đến thông tin trên kênh bán hàng, nhưng bởi vì qui tắc giới hạn của kênh Shopee, chỉ thông tin địa chỉ có thể đồng bộ, trong khi tên và số điện thoại không thể đồng bộ, vì vậy khi cài đặt thông tin địa chỉ, tên và số điện thoại phải được thêm vào.

Thông tin này sẽ được hiển thị trong mẫu Genie trong nhãn vận chuyển theo các quy tắc được áp dụng, sau khi bạn cài đặt địa chỉ mặc định và địa chỉ nhận hàng.

2, Cài đặt thông tin người bán Tokopedia

Sau khi cài đặt thông tin tên và số điện thoại người bán, Genie sẽ hiển thị thông tin trong danh sách mẫu chuyển phát nhanh riêng của Genie theo các quy tắc được áp dụng.