Sau khi cài đặt Hàng tồn kho an toàn của SKU chính bạn có thể giảm tỷ lệ bán vượt mức. Quản lý tốt Hàng tồn kho an toàn là cực kỳ quan trọng

Nếu vì đơn hàng mà Hàng tồn kho có sẵn của SKU chính nhỏ hơn Hàng tồn kho an toàn, Genie sẽ tự động gửi email nhắc bạn bổ sung hàng hóa

This image has an empty alt attribute; its file name is 安全库存-1024x540.png

Đi đến Quản lý hàng tồn kho -> Cài đặt Hàng tồn kho an toàn có thể xem số lượng Hàng tồn kho an toàn của tất cả SKU chính

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt Hàng tồn kho an toàn

Bạn còn có thể nhập cập nhật Hàng tồn kho an toàn. Khi tắt Kho an toàn, có thể không cài đặt giá trị của Hàng tồn kho an toàn

This image has an empty alt attribute; its file name is 更新-1024x435.png