คะแนนเก็บไว้ :คะแนนทั้งหมดที่รับจากร้านค้าและสามารถใช้ได้

คะแนนสสมรวม:คะแนนสะสมรวมที่ให้โดยร้านค้า

คะแนนที่ใช้ :คะแนนที่ใช้หรือแลกไปแล้ว